środa, 12 września 2018

EWANGELIA MATEUSZA - SPOTKANIE PIERWSZE


Czytamy Biblię
1.      Obserwacja – o czym ten tekst opowiada?
2.      Interpretacja – jakie jest znaczenie tekstu?
3.      Zastosowanie – do czego ten tekst mnie wzywa, jak mogę zastosować jego treść w praktyce (w codziennym życiu)?

EWANGELIE SYNOPTYCZNE
Trzy pierwsze Ewangelie określa się mianem synoptycznych – relacjonują one te same wydarzenia z życia Jezusa. Przyjmuje się, że najstarszą z Ewangelii jest Ewangelia Marka datowana na lata 60-70 po Chr. Redakcja Ewangelii Mateusza przypadła, najprawdopodobniej, na lata 60-90 po Chr.

AUTOR EWANGELII
Tradycja wskazuje, że autorem Ewangelii jest Mateusz – jeden z Dwunastu (Mt 9,9-13; 10,1-3). Autor częściej niż w pozostałych ewangeliach wspomina o pieniądzach, długach i płaceniu podatków i czyni to fachowo (zob. Mt 22,19; 17,24-27), wspomina też w Kafarnaum była komora celna (Mt 9,1.9). Jest jedynym autorem biblijnym piszącym o monetach dwudrachmowych i staterze (Mt 17,27) i talencie (Mt 18,24; 25,15-28).

Mateusz znacznie częściej niż inni autorzy Ewangelii cytuje i przywołuje tekst Biblii hebrajskiej (53 cytaty dosłowne, około 40 niedosłownych i wiele nawiązań do Tanachu).

ROZDZIAŁ 1

1.      Po przeczytaniu rodowodu Jezusa przytocz z pamięci imiona, które zapamiętałeś.
2.      Dlaczego w pierwszej kolejności pojawiają się imiona Abrahama i Dawida?
3.      Jakich bohaterów biblijnych możemy znaleźć w rodowodzie Jezusa? Co wiemy o pojawiających się tam kobietach[1]?
4.      Jak Ewangelista podsumowuje rodowód Jezusa? (zob. Mt 1,17) Dlaczego?
5.      Jakie wydarzenia, poprzedzające narodziny Jezusa, opisuje Mateusz?
6.      Porównaj informacje dotyczące relacji pomiędzy Józefem i Marią z w. 18 i 20. Czego dowiadujemy się o tym związku[2]?
7.      Co zmieniło postanowienie Józefa, by „oddalić Marię”, gdy dowiedział się o tym, że jest w ciąży?
8.      Co Anioł komunikuje Józefowi o synu Marii?
9.      Czy sen jako forma komunikacji Boga z człowiekiem jest powszechna? Czy można wierzyć snom? Skąd Józef wiedział, że ujrzał we śnie anioła? Co mogło upewnić go o prawdziwości słów, które wypowiedział anioł?
10.  Jakie znaczenie ma przywołanie przez Mateusza słów z Księgi Izajasza 7,14?


Zadanie domowe
1.      Przeczytaj Ewangelię Mateusza w całości (w ciągu najbliższych dwóch tygodni)
2.      Jakie jest Twoje dziedzictwo po przodkach? Czy to dziedzictwo wiary?
3.      Przepisz do zeszytu i sparafrazuj wybrany fragment z drugiego rodzaju tej Księgi.


[1] Wszystkie były nie-Żydówkami (jedynie Batszeba mogła być Izraelitką, choć jej mąż był Hetytą – przedstawicielem ludu zamieszkującego Anatolię, północną Mezopotamię, Syrię i Palestynę). Tamar była Kananejką. Rachab również należała do ludów Kaananu – była mieszkanką Jerycha. Rut była Moabitką (zob. Pwt 23,3).
[2] Małżeństwo żydowskie zawierano w trzech etapach: zaręczyny (aranżowane często przez rodziny, gdy przyszli małżonkowie byli jeszcze dziećmi), narzeczeństwo (trwało około roku, ale już parę uważano za małżeństwo pomimo tego, że nie mieszkali jeszcze razem), zaślubiny.

wtorek, 4 września 2018

środa, 27 czerwca 2018

KSIĘGA RODZAJU - SPOTKANIE DWUDZIESTE


Tekst rozważany: Rdz 46-47

1.      Jaką prawdę o Bogu podkreśla przeczytany fragment?
2.      Czego dowiadujesz się z tekstu o człowieku?
3.      Jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim życiu?

JAKUB I JEGO SYNOWIE ZNÓW RAZEM
Rdz 46,1-30
1.        Jaką rolę odgrywała Beer-Szeba w historii przodków Jakuba – Abrahama i Izaaka[1]?
2.        Jaką formę ma spotkanie Izaaka z Bogiem?
3.        Co jest treścią przesłania, jakie Pan Bóg kieruje do Jakuba?
4.        Porównaj informacje dotyczące liczby potomków Jakuba przybyłych do Egiptu z tekstem z Dziejów Apostolskich 7,14. Skąd taka rozbieżność?
5.        Jak wyglądało spotkanie Jakuba z Józefem?

W ZIEMI GOSZEN
Rdz 46,31-47,12
1.        Co przyczyniło się do osiedlenia się rodziny Jakuba w ziemi Goszen?
2.        Jak wyglądało spotkanie braci Józefa z faraonem?
3.        Jak wyglądało spotkanie Jakuba z faraonem? W jaki sposób Jakub opisał faraonowi swoje życie?

RZĄDY JÓZEFA W EGIPCIE
Rdz 47,13-26
1.      Jak wyglądały rządy Józefa w Egipcie w okresie głodu?

OSTATNIA WOLA JAKUBA
Rdz 47,27-31 (por. z Hbr 11,21)
1.        Jaką obietnicę „wymusił” Jakub na Józefie?
2.        Co o tym wydarzeniu napisał autor Listu do Hebrajczyków?


Zadanie na następne studium:
Przeczytaj tekst Rdz 48-50, dokonaj parafrazy wybranego fragmentu.


[1] Zob. Rdz 21,31-22,2 i Rdz 26,23-24. Beer-Szeba była miejscem, gdzie Bóg ukazał się Abramowi w związku z ofiarowaniem Izaaka. W tym miejscu Bóg ukazał się także Izaakowi.

środa, 13 czerwca 2018

KSIĘGA RODZAJU - SPOTKANIE OSIEMNASTE I DZIEWIĘTNASTE


Tekst rozważany: Rdz 42-45

1.      Jaką prawdę o Bogu podkreśla przeczytany fragment?
2.      Czego dowiadujesz się z tekstu o człowieku?
3.      Jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim życiu?

BRACIA JÓZEFA W EGIPCIE
Rdz 42
1.      Dlaczego Jakub wysłał 10 synów do Egiptu?
2.      Jak wyglądało pierwsze spotkanie, po latach, Józefa z braćmi?
3.      Co było powodem płaczu Józefa (w. 24)?
4.      O czym świadczy gest Józefa opisany w w. 25?
5.      Jak Jakub zareagował na opowieść synów po ich powrocie do domu? O czym świadczą słowa Jakuba zapisane w w. 36?

PO RAZ DRUGI W EGIPCIE
Rdz 43
1.      Co jest powodem drugiej podróży braci Józefa do Egiptu?
2.      Porównaj słowa i postawę Judy z Rdz 43,8-9 z tekstem Rdz 37,18-28.
3.      Jak wyglądało d rugie spotkanie Józefa z braćmi?
4.      Co było powodem płaczu Józefa (w. 30)?
5.      Dlaczego Józef nie zasiadł do stołu razem z braćmi?

INTRYGA JÓZEFA
Rdz 44
1.      Na czym polegała intryga Józefa? Czemu miała służyć?
2.      Porównaj postawę Judy opisaną w Rdz 44,18-34 z tekstem Rdz 37,18-28.

JÓZEF UJAWINIA SIĘ BRACIOM – RODZINA ZNÓW RAZEM
Rdz 45
1.      W jakich okolicznościach Józef daje się poznać swoim braciom?
2.      Jak bracia reagują na słowa Józefa?
3.      O czym świadczą słowa Józefa zapisane w w.5-8? Jaką mądrość kryją?
4.      Jakie obietnice zostały złożone przez faraona rodzinie Józefa?
5.      Jaka jest reakcja Jakuba na informacje o Józefie?

Zadanie na następne studium:
Przeczytaj tekst Rdz 46-48, dokonaj parafrazy wybranego fragmentu.

środa, 30 maja 2018

KSIĘGA RODZAJU - SPOTKANIE SIEDEMNASTE


Tekst rozważany: Rdz 39-41

1.      Jaką prawdę o Bogu podkreśla przeczytany fragment?
2.      Czego dowiadujesz się z tekstu o człowieku?
3.      Jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim życiu?
W jaki sposób i kiedy Pan Bóg jest obecny w historii Jakuba?

JÓZEF W DOMU POTYFARA I W WIĘZIENIU
Rdz 39,1-40,23
1.      Kto, obok Józefa, jest wciąż obecną postacią w opisanej historii?
2.      Czy rozpoznanie działania – obecności Boga – w codziennych okolicznościach życia jest łatwym zadaniem?
3.      Zapoznaj się ze snami podczaszego i piekarza króla Egiptu. Czy interpretacja tych snów byłaby dla Ciebie łatwym zadaniem?

SEN FARAONA I JEGO INTERPRETACJA
Rdz 41,1-32
1.      Jaki skutek wywołały sny u faraona?
2.      O czym świadczą słowa Józefa, który stawia się przed faraonem, zapisane w wersecie 16?
3.      Jak Józef interpretuje sen faraona?

RADA JÓZEFA – JÓZEF ZARZĄDCĄ EGIPTU
Rdz 41,33-57
1.      Jakich rad udzielił Józef faraonowi?
2.      Jak zareagował faraon?
3.      Jakie przywileje przysługiwały Józefowi w Egipcie? W jaki sposób autor biblijny podkreśla wysoką pozycję Józefa w hierarchii egipskiego społeczeństwa[1]?
4.      Ile czasu minęło od sprzedania Józefa przez braci w niewolę, do wywyższenia go przez faraona? (zob. Rdz 37,2 i Rdz 41,46).
5.      Postać Józefa jest traktowana jako jeden z najpiękniejszych typów (symboli) Pana Jezusa Chrystusa. W jaki sposób Józef jest typem Chrystusa w Rdz 41,57[2]?

Zadanie na następne studium:
Przeczytaj tekst Rdz 42-45, dokonaj parafrazy wybranego fragmentu.


[1] W tekście biblijnym wspomniane jest m.in. małżeństwo Józefa z Asenat, córką Poti Fery, kapłana z On – jednego z najpotężniejszych rodów kapłańskich Egiptu.
[2] Tak jak ze wszystkich krajów przybywano po zboże do Egiptu i Józefa, tak przez Chrystusa wszystkie narody otrzymują błogosławieństwo i życie.