wtorek, 10 kwietnia 2018

KSIĘGA RODZAJU - SPOTKANIE DWUNASTE


Tekst rozważany: Rdz 25,19-26,35

1.      Jaką prawdę o Bogu podkreśla przeczytany fragment?
2.      Czego dowiadujesz się z tekstu o człowieku?
3.      Jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim życiu?

Jakub i Ezaw
- Czego dowiadujemy się o małżeństwie Izaaka i Rebeki?
- Jaką rolę odgrywają imiona[1] dla autorów biblijnych?
- Co wiemy o Jakubie i Ezawie? Czym się wyróżniali?
- Czym był biblijny przywilej pierworództwa[2]? Co skłoniło Ezawa do pozbycia się pierworództwa?
- Jak czyn Ezawa jest komentowany przez autorów NT (zob. Hbr 12,14-17)?

Izaak i Abimelek
- W jakich okolicznościach Izaak znalazł się w Gerarze?
- Co jest treścią obietnicy, jaką Bóg złożył Izaakowi?
- W jakich okolicznościach Izaak opuścił krainę Geraru?
- Dlaczego spór o studnie był tak ważnym wydarzeniem w historii Izaaka?
- Czego dowiadujemy się o relacji Izaaka z Bogiem?
- Jak Izaak demonstruje swoje prawa do ziemi w Beer-Szebie[3]?
- Z jaką prośbą przybył do Izaaka Abimelek? Co jest treścią przymierza pomiędzy Abimelekiem a Izaakiem?

Zadanie do wykonania
Przeczytaj tekst: Rdz 27-30
Przepisz  dowolny fragment i sparafrazuj.


[1] Nadawanie imienia było doniosłą czynnością, ponieważ imię stanowiło o tożsamości osoby i wywierało wpływ na jej przyszłe życie. Imiona były wyrażeniem nadziei rodziców do przyszłości dziecka, niosły ze sobą błogosławieństwo. Często imiona utrwalały jakiś szczegół z narodzin (czy też okoliczności towarzyszących narodzinom) dziecka (zob. 1 Krn 4,9; 1 Sm 4,21).
[2] Prawo pierworództwa dotyczyło materialnego dziedzictwa po rodzicach. Spadek był dzielony na liczbę synów powiększoną o jeden. Najstarszy (pierworodny) otrzymywał podwójną część majątku.
[3] Powszechnie akceptowanym sposobem na przejęcie praw do ziemi było rozbicie namiotu i wykopanie studni (zob. Rdz 26,25).

wtorek, 27 marca 2018

KSIĘGA RODZAJU - SPOTKANIE JEDENASTE


Tekst rozważany: Rdz 24,1-25,18

1.      Jaką prawdę o Bogu podkreśla przeczytany fragment?
2.      Czego dowiadujesz się z tekstu o człowieku?
3.      Jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim życiu?

Rebeka
- Czego dowiadujemy się o Rebece? Jakie jej cechy eksponuje autor biblijny?
- Jaka była rola (miejsce) Pana Boga w całej opisanej historii?
- Czy opisane elementy dotyczące zaaranżowania małżeństwa Izaaka i Rebeki są obecne w naszej kulturze? Co może nas „szokować”?  

Śmierć Abrahama. Izaak - dziedzic
Księga Rodzaju 25,1-18
- Czego dowiadujemy się o Abrahamie i Izaaku?
- Który ród[1] wywodzący się z jednego z sześciu synów Abrahama i Ketury odegrał ważną rolę w późniejszej narracji biblijnej?
- Gdzie wcześniej w tekście biblijnym pojawia się studnia „Lachaj-Roj”?

Zadanie do wykonania
Przeczytaj tekst: Rdz 25,19-26,35
Przepisz  dowolny fragment i sparafrazuj.


[1] Madianici/ Midianici pojawiają się w tekście biblijnym jako wędrowne plemię pasterskie. Kupcy madianiccy zaprowadzili Józefa do Egiptu (Rdz 37,28), Mojżesz po ucieczce z Egiptu poślubił córkę kapłana Madianitów (Wj 2,16-21), w czasie podboju Kanaanu Madianici są sprzymierzeńcami Moabitów – wrogów Izraela (Lb 25,6-18).

wtorek, 20 marca 2018

KSIĘGA RODZAJU - SPOTKANIE DZIESIĄTE


Tekst rozważany: Rdz 22,1-23,20

1.      Jaką prawdę o Bogu podkreśla przeczytany fragment?
2.      Czego dowiadujesz się z tekstu o człowieku?
3.      Jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim życiu?

Próba i Jahwe Jireh
Księga Rodzaju 22,1-19
- Jak Pan Bóg nazywa Izaaka, kiedy mówi do Abrahama?
- Dokąd[1] miał udać się Abraham i w jakim celu[2]?
- Jak Abraham reaguje na Boży głos?
- O czym mogą świadczyć słowa Abrahama skierowane do sług (w. 5)?
- Co wydarzyło się na górze Moria?
- Jakie znaczenie w narracji biblijnej ma powtórzenie imienia[3]: „Abrahamie! Abrahamie!” (w. 11)?
- Jaką obietnicę otrzymuje Abraham od Boga?
- Jak to wydarzenie interpretuje tekst NT? (zob. Hbr 11,17-19; Jk 2,20-24)

Wątek rodowy. Potomkowie Nachora
Księga Rodzaju 22,20-23

Śmierć i pogrzeb Sary
Rodzaju 23,1-20

Zadanie do wykonania
Przeczytaj tekst: Rdz 24,1-25,18
Przepisz  dowolny fragment dotyczący Rebeki i jej spotkania ze sługą Abrahama (Rdz 24) i sparafrazuj.


[1] Według tradycji żydowskiej, Moria jest miejscem, w którym wieki później stanęła świątynia jerozolimska – miejsce kultu i składania ofiar. W Księdze Kronik zapisano, że Salomon zaczął budować dom Pański w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi (2Krn 3,1).
[2] W okresie mniej więcej do V wieku przed Chr., ofiary z ludzi były czymś, co mieściło się w ramach religijnego sposobu myślenia ludzi Wschodu. Ślady ofiar z ludzi (dzieci) są obecne na kartach Biblii. Achaz, syn Jotama, złożył syna w ofierze całopalnej (zob. 2Krl 16,3) na cześć pogańskiego bożka Molocha. Biblia potępia zachowanie Izraelitów, którzy przeprowadzali przez ogień synów i córki (por. 2Krl 17,17), ale archeologia potwierdza, że gdy budowano miasta Jerycho i Meggido, w murach obronnych żywcem pochowano kilkoro dzieci. Prorok Micheasz pytał: „Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy?” (zob. Mi 6,7).
[3] Tego typu powtórzenia imienia ludzi znajdują się w tekście ST: Rdz 46,2; Wj 3,4; 1 Sm 3,10 i NT: Łk 10,41; Łk 22,31; Dz 9,4. Inne przykłady: Mt 7,21-22; Mt 23,37; Mk 15,34.

wtorek, 6 marca 2018

KSIĘGA RODZAJU - SPOTKANIE DZIEWIĄTE


Tekst rozważany: Rdz 19,1-21,34

1.      Jaką prawdę o Bogu podkreśla przeczytany fragment?
2.      Czego dowiadujesz się z tekstu o człowieku?
3.      Jak możesz zastosować poznane prawdy w swoim życiu?

Abraham i Abimelech (Abimelek)
Księga Rodzaju 20
- Porównaj opisaną sytuację z tą opisaną w rozdziale 12,10-17. Jakie dostrzegasz podobieństwa, a jakie różnice?
- Jak Pan Bóg określa Abrahama? Kim jest prorok?

Wypełnienie obietnicy. Narodziny syna – Izaaka. A co z Ismaelem?
Księga Rodzaju 21,1-20
- Jak Paweł w Liście do Galatów (Galacjan) interpretuje opisane wydarzenia? (zob. Ga 4,21-31).
- Jakie błogosławieństwa zostały przewidziane dla Izaaka, a jakie dla Ismaela?

Abraham i Abimelek raz jeszcze
Rodzaju 21,22-34
- Co zawierało się w przymierzu pomiędzy Abrahamem a Abimelekiem?
- Jak opisana jest więź, jaką Abraham miał z Bogiem? Jaką rolę w tym opowiadaniu spełnia Tamaryszek[1]?

Zadanie do wykonania
Przeczytaj tekst: Rdz 22,1-23,20
Przepisz fragment dotyczący narodzin Izaaka (Rdz 22,1-19) i sparafrazuj.


[1] Drzewo tamaryszkowe rośnie na piaszczystym gruncie i może osiągać 6 m wysokości. Ludy pustyni (Beduini) sadzili tamaryszek z powodu cienia, którego dostarczał, i liści służących za paszę. Tamaryszek to symbol urodzajności, nawet w rzeczywistości pustyni i braku. Jest symbolem płodnej i pomyślnej przyszłości.